Actualité

Coronavirus - Offiziell Matdeelung 16.03.2020 ! Communiqué officiel 16.03.2020

OFFIZIELL MATDEELUNG

 

Stand 16.03.2020:

Bedéngt duerch déi aktuell Situatioun vum COVID 19, wäert d'Gemeng bis op Weideres zou bleiwen! D'Servicer schaffe weider, fir DRÉNGEND FÄLL kënnt Dir Iech ee Rendezvous ënnert der Nummer 92 13 41 huelen oder per Email population@hosingen.lu.

Alleguerten d'Gemengegebaier(Centre Culturel'en, Sportsinfrastrukturen, Kierchen asw), och déi aus dem Parc Housen (Schwämm, Centre Ecologique asw) si bis op Weideres mat Effet immediat zou !   D'Benotzung vun de Gemengegebaier ass strengstens verbueden !

Bei weidere Froen oder Hëllefsstellungen (Akeef, "Visites médicales", Apdikten) mëllt Iech w.e.g. um 92 13 41. Dëst gëllt nëmme fir déi vulnerabel (ufälleg) Leit !

Nei Matdeelunge wäerten iwwert sozial Medien (Facebook an Internetsäit vun der Gemeng, SMS2citizen) awer och an de Raidere an deenen eenzelnen Dierfer  publizéiert ginn.

Restauratioun / Iessen

De SISPOLO deelt mat,  dat de Service vum Repas sur Roues weiderhin fir all d'Awunner vun de Gemengen Parc Housen a Pëtschent assuréiert bleift mat deenen néidege Précautiounen.

Umeldunge ginn entgéintgeholl um Tel. : 929598-325

(während de Bürosstonnen - bis 09.00 Auer fir den Dag selwer).

 

Folgend Restauranten an der Gemeng sti weiderhin zur Verfügung :

 

Mondo Pizza : Livraisoun + Takeaway  (all Dag ausser méindes a mëttwochs mëttes) : Kontakt : 26 90 37 27.

Beim Bertchen : Livraisoun (just fir Betriber) + Takeaway  (all Dag ausser mëttwochs) :  Kontakt : 92 16 21.

Restaurant-Pizzeria Montallegro : Livraisoun + Takeaway  (all Dag ausser méindes a samschdes mëttes) :  Kontakt : 24 51 99 57.

 

D'Lokaler selwer bleiwen zou!         

 

 

Situation au 16.03.2020 :

Face à l'évolution du virus COVID 19, l'administration communale sera fermée avec effet immédiat (jusqu'à nouvel ordre). EN CAS D'URGENCES, veuillez contacter le numéro 92 13 41 (email : population@hosingen.lu) afin de fixer un rendez-vous.

Tous les bâtiments communaux (centres culturels, églises, infrastructures sportives etc.) ainsi que les bâtiments du site « Parc Housen » (piscine, centre écologique etc.) sont fermés avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre. Toute utilisation des salles communales est strictement interdite !

Pour des informations supplémentaires ou supports logistiques (courses alimentaires, visites médicales, pharmacies) veuillez contacter le                 92 13 41 (uniquement pour des personnes vulnérables !).

Des nouvelles seront publiées via les médias sociaux (Site Internet et Facebook de la commune, SMS2citizen) ainsi que dans les Raiders communaux.

Restauration / Repas

Le SISPOLO tient à informer que le service du repas sur roues sera en outre assuré pour les habitants des communes du Parc Hosingen et de Putscheid, ceci en respectant les précautions nécessaires.

Réservations au Tel. : 929598-325

(pendant les heures de bureau – jusqu'à 9.00 heures pour le jour même).

 

Les restaurants suivants de la Commune sont à votre disposition :

 

Mondo Pizza : Livraison + « à emporter » (tous les jours sauf lundi et mercredi midi) : Contact : 26 90 37 27.

Beim Bertchen : Livraison (seulement firmes) + « à emporter » tous les jours sauf mercredi) :  Contact : 92 16 21.

Restaurant-Pizzeria Montallegro : Livraison + « à emporter » tous les jours sauf lundi et samedi midi) :  Contact : 24 51 99 57.

Les locaux resteront fermés !