Actualité

! Ofsoen vum Event A Taste of Culture den 28.03.2020 ! Annulation de l'évènement A Taste of Culture !

Annulation de la manifestation " A Taste of Culture"

 

Suite aux mesures et recommandations prises par le conseil de gouvernement dans le cadre du virus COVID-19, le collège échevinal a pris la décision d’annuler l'évènement " A Taste of culture" qui était prévu le 28 mars 2020.


 

Merci pour votre compréhension.


 

 

Annulatioun vum Event " A Taste of Culture"

 

Wéinst der aktueller Situatioun vum Virus COVID-19 an opgrond vun de Mesuren a Recommandatioune vum Regierungsrot, hutt de Schäfferot decidéiert, den Event A Taste of Culture, deen den 28. Mäerz 2020 sollt stattfannen, ze annuléieren.

 

Merci fir Äert d'Versteesdemech.